De Computer Specialist

Privacy Reglement

Privacy Reglement Vobis hierna genoemd “het bedrijf”

Uitgangspunten:
Het bedrijf gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteren de privacy van betrokkenen. Het bedrijf houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding 
Het bedrijf zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie 
Het bedrijf verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het bedrijf streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om transacties of diensten goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid 
Het bedrijf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het bedrijf voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden 
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt het bedrijf afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit 
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit 
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen 
Het bedrijf honoreert alle rechten van betrokkenen.

Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid is op te vragen bij Vobis Computers Venloseweg 33 5931 GR Tegelen

Zoek een winkel bij u in de buurt